Waleria Borkowska

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
Name
Waleria Borkowska
Biographical Data (Birth)
1829
Biographical Data (Death)
1911

Countess, landowner.